Gromadzenie danych osobowych

Kiedy klienci rejestrują się w Firmie, potwierdzają swoją gotowość do dzielenia się z Firmą pewnymi prywatnymi informacjami, które wykorzystujemy w celu potwierdzenia tożsamości klienta do przetwarzania z Interactive Brokers. Zgodnie z warunkami, które klienci przeczytali i zrozumieli, firma działa jako pośrednik, dzięki któremu klienci otworzą konto handlowe w Interactive Brokers. Mexem jest spółką założoną zgodnie z prawem cypryjskim i posiada niezbędne upoważnienie i licencję do świadczenia usług finansowych dla klientów podlegających prawu cypryjskiemu. Informacje te są gromadzone zgodnie z naszymi rygorystycznymi procedurami weryfikacji, które są wykorzystywane w celu powstrzymania międzynarodowych operacji prania pieniędzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony działalności handlowej naszych klientów przez cały czas. 

Nasi klienci zobowiązują się do dostarczenia nam prawdziwych, aktualnych i dokładnych informacji na temat ich tożsamości. Ponadto, są oni zobowiązani do kategorycznego stwierdzenia, że rejestrują się i handlują we własnym imieniu i w żadnym momencie nie starają się działać w sposób, który mógłby zostać uznany za oszustwo, ani nie starają się podszywać pod inne osoby w jakimkolwiek celu. 

Procedury gromadzenia danych przez Spółkę obejmują gromadzenie dobrowolnie ujawnionych przez klienta informacji udostępnionych Spółce, a także umieszczanie plików cookie w celu gromadzenia danych o sposobie interakcji klienta ze stroną internetową Spółki. Te narzędzia do zbierania informacji o kliencie są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta, a wszystkie dane zebrane przez firmę są udostępniane wyłącznie osobom w firmie, które są zaangażowane w weryfikację informacji o koncie klienta w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa klienta. Klient ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale klient może zmodyfikować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, jeśli tak woli. W rezultacie może to uniemożliwić klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej. 

Udostępnianie informacji stronom trzecim 

Nigdy nie ujawnimy żadnych prywatnych lub w inny sposób poufnych informacji dotyczących naszych klientów i byłych klientów stronom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody naszych klientów, z wyjątkiem takich szczególnych przypadków, w których ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest w inny sposób niezbędne do przeprowadzenia analizy weryfikacyjnej tożsamości klienta w celu ochrony jego konta i zabezpieczenia jego danych osobowych. Możemy również ujawniać dane osobowe klientów stronom trzecim w celu wypełnienia instrukcji klienta lub za jego pisemną zgodą. Poufny charakter informacji zostanie wyraźnie zgłoszony stronie trzeciej. Klient rozumie, że informacje o kliencie będą gromadzone przez Spółkę w celu ujawnienia tych informacji brokerom interaktywnym, zgodnie z warunkami i zasadami obowiązującymi w Spółce. 

Wykorzystanie danych osobowych

Rejestrując się w Spółce i poprzez dobrowolną interakcję, którą klienci podejmują z produktami i usługami Spółki, klienci potwierdzają i zgadzają się, że wyrażają zgodę na wykorzystanie całości lub części informacji, które dostarczają, dotyczących ich konta handlowego Spółki, transakcji, które podejmują za jego pośrednictwem oraz interakcji, które wykonują ze Spółką i Interactive Brokers. Wszystkie interakcje podejmowane przez klienta ze Spółką i brokerami interaktywnymi będą przechowywane przez Spółkę do celów ewidencji i jako takie mogą być wykorzystywane przez Spółkę w takich przypadkach, w których powstają spory między klientami a Spółką. 

Od czasu do czasu Spółka może kontaktować się z klientami, czy to przez telefon czy przez email w celu badania rynku oraz w celu zaoferowania im dalszych informacji na temat produktów i usług, które Spółka ma do zaoferowania, zgodnie z jej warunkami. Dodatkowo, Firma może, od czasu do czasu, próbować skontaktować się z klientami, czy to przez telefon czy przez email, w celu poinformowania ich o unikalnych ofertach promocyjnych oferowanych przez Firmę swoim klientom. Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie takiego kontaktu, gdy zgadzają się na warunki użytkowania podczas rejestracji w Firmie. 

Bezpieczeństwo danych osobowych klientów

Z zastrzeżeniem przepisów prawa cypryjskiego i wymogów cypryjskiego komisarza ds. danych, Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych osobowych swoich klientów, w tym wdraża procedury ochrony danych mające na celu zapewnienie poufności klientów. Spółka podejmuje niezbędne środki w celu ochrony wszelkich danych osobowych swoich klientów przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu.

Spółka zapewnia ponadto, że jej polityka ochrony danych jest regularnie aktualizowana w celu zapewnienia, że poufne informacje klienta są stale chronione. 

Przekazywanie Twoich Danych Osobowych poza EOG (jeśli GDPR ma zastosowanie) 

W przypadku Danych Osobowych podlegających Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych (UE) 2016/679 ("RODO") możemy przekazywać Dane Osobowe użytkownika poza EOG w Dozwolonych Celach opisanych powyżej. Może to obejmować kraje, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony jak przepisy obowiązujące w kraju użytkownika (na przykład przepisy obowiązujące w EOG lub Stanach Zjednoczonych). Zapewnimy, że wszelkie takie międzynarodowe transfery będą podlegać odpowiednim lub właściwym zabezpieczeniom, jeśli jest to wymagane przez RODO lub inne odpowiednie przepisy. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych danych kontaktowych, jeśli chce uzyskać więcej informacji na temat takich zabezpieczeń.

W odniesieniu do osób objętych RODO, w przypadku przekazywania Danych Osobowych do krajów lub terytoriów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które nie są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, wdrożyliśmy odpowiednie mechanizmy przekazywania danych w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych. 

Aktualizacja danych osobowych

Jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które nam przekazałeś, ulegną zmianie, na przykład jeśli zmienisz swój adres e-mail lub jeśli chcesz anulować jakiekolwiek żądanie, które nam przekazałeś, poinformuj nas o tym, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Mexem za pośrednictwem strony internetowej Mexem pod adresem Mexem.com. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niedokładnych, nieautentycznych, wadliwych lub niekompletnych Danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe użytkownika w możliwej do zidentyfikowania formie zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami, które ustanawiają ogólne standardy i procedury dotyczące przechowywania, obsługi i usuwania danych osobowych użytkownika. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i biznesowych. Okresy przechowywania mogą ulec wydłużeniu, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania Danych osobowych użytkownika w związku z postępowaniami sądowymi, dochodzeniami i postępowaniami. 

Dalsze prawa osób lub informacji objętych GDPR

W odniesieniu do mieszkańców EOG i w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez podmiot Mexem mający siedzibę w EOG ("Osoby objęte ochroną"). Jeśli jesteś osobą fizyczną objętą ochroną, masz szereg praw wynikających z RODO w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Prawa te obejmują Uzyskanie informacji dotyczących przetwarzania twoich danych osobowych i dostępu do danych osobowych, które posiadamy na twój temat.

Należy pamiętać, że mogą wystąpić okoliczności, w których jesteśmy uprawnieni do odrzucenia wniosków o dostęp do kopii danych osobowych (w szczególności informacji objętych tajemnicą zawodową); żądania poprawienia danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne; żądania usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą wystąpić okoliczności, w których użytkownik poprosi nas o usunięcie jego danych osobowych, ale jesteśmy prawnie upoważnieni do ich zachowania; sprzeciwu i żądania ograniczenia przetwarzania przez nas jego danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ponownie, mogą zaistnieć okoliczności, w których użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych osobowych lub poprosi nas o jego ograniczenie, ale jesteśmy prawnie upoważnieni do odrzucenia takiego żądania; wycofanie zgody, chociaż w pewnych okolicznościach może być zgodne z prawem kontynuowanie przetwarzania bez zgody użytkownika, jeśli mamy ku temu inny uzasadniony powód (inny niż zgoda). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych ("IOD") w celu zwiększenia i promowania zgodności z zasadami prywatności i ochrony danych oraz ich zrozumienia.

Jeśli użytkownik chce wykonać którąkolwiek z powyższych czynności, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@Mexem.com. Możemy zażądać od użytkownika potwierdzenia jego tożsamości poprzez dostarczenie nam kopii ważnego dokumentu tożsamości w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami w zakresie bezpieczeństwa i zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu danych. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika uzasadnioną opłatą administracyjną za wszelkie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania dotyczące dostępu do danych użytkownika oraz za wszelkie dodatkowe kopie Danych Osobowych, o które użytkownik się do nas zwróci. Rozpatrzymy wszelkie otrzymane wnioski lub skargi i udzielimy odpowiedzi w odpowiednim czasie. Jeśli użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, może złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego ds. prywatności. Na żądanie użytkownika przekażemy mu szczegółowe informacje na temat właściwego organu regulacyjnego. 

Opt-out

Każda osoba, która chce zrezygnować z dalszego kontaktu z Firmą w dowolnym momencie, jest do tego uprawniona, po prostu kontaktując się z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@mexem.com, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie i prosząc o zaprzestanie dalszego kontaktu w imieniu Firmy. 

Polityka plików cookie Mexem Group

Czym są pliki cookie i sygnały nawigacyjne?

Pliki cookie to fragmenty danych, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy użytkownika w celach archiwizacyjnych. Sygnały nawigacyjne to przezroczyste obrazy pikselowe, które są wykorzystywane do zbierania informacji o użytkowaniu strony internetowej, odpowiedzi na wiadomości e-mail i śledzenia. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie mogą zawierać informacje o adresie protokołu internetowego ("IP"), regionie lub ogólnej lokalizacji, w której komputer lub urządzenie uzyskuje dostęp do Internetu, typie przeglądarki, systemie operacyjnym i innych informacjach dotyczących witryny lub korzystania z naszych usług, w tym historii przeglądanych stron. 

Jak wykorzystujemy pliki cookie i sygnały nawigacyjne

MEXEM zbiera informacje z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych i przechowuje je w wewnętrznej bazie danych. Informacje te są przechowywane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie i sygnalizatory WWW:

Ściśle niezbędne pliki cookie 

Te pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które są równoznaczne z prośbą o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre obszary witryny nie będą działać prawidłowo. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. 

Pliki cookie dotyczące wydajności i sygnały nawigacyjne

Te pliki cookie i sygnały nawigacyjne pozwalają nam zliczać odwiedziny i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie i sygnalizatory WWW są zagregowane, a zatem anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z plików cookie i sygnalizatorów WWW, nasze zagregowane statystyki nie będą rejestrować odwiedzin użytkownika. Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy sposobu korzystania z tej witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. 

Ciasteczka funkcjonalne

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie zwiększonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo. 

Kierunkowe pliki cookie i sygnały nawigacyjne

Te pliki cookie i sygnały nawigacyjne mogą być umieszczane w naszej witrynie przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują one danych osobowych, które mogłyby bezpośrednio identyfikować użytkownika, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie i sygnały nawigacyjne, będzie otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy. Witryna nie śledzi użytkowników przechodzących do witryn stron trzecich, nie dostarcza im ukierunkowanych reklam, a zatem nie reaguje na sygnały Do Not Track ("DNT").

Zmiany w polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania, w szczególności, aby odzwierciedlić opinie firmy i klientów. Firma zachęca klientów do częstego przeglądania tej polityki prywatności, aby być poinformowanym o tym, jak ich informacje są chronione.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@mexem.com lub telefonicznie pod numerem +357-24022446.

Gotowy do rozpoczęcia?

Inwestuj z zaufaniem dzięki regulacjom, które zapewniają naszym klientom spokój, jednocześnie ograniczając ryzyko.